Dostępna strona

Platforma Elektronicznego Fakturowania (PEF) zawiera treści dotyczące odbierania i wysyłania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych i innych dokumentów pomiędzy zamawiającymi, a wykonawcami zamówień publicznych. Zależy nam, aby każdy Internauta miał pełny dostęp do zamieszczanych materiałów i funkcjonalności.

O dostępności platformy mówimy wtedy, gdy wszyscy użytkownicy mają pełny dostęp do jej treści, mogą te treści zrozumieć, a wygodna nawigacja umożliwia logiczną i intuicyjną interakcję z platformą.

Informacja dla użytkowników z niepełnosprawnościami

 1. Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po platformie za pomocą klawisza TAB.

 2. Nawigacja jest przyjazna dla osób niewidomych dzięki wzorcowym tytułom podstron, porządkującej funkcji nagłówków oraz innym udogodnieniom wprowadzonym pod kątem czytników ekranów.

 3. W całej platformie włączony jest tzw. fokus, czyli domyślne oznaczenie aktywnego linka czy pola formularza. Fokus przemieszcza się po wszystkich widocznych elementach aktywnych strony w logicznej kolejności. To pozwala na wygodną obsługę platformy np. użytkownikom z niepełnosprawnością ruchową czy w znacznym stopniu niedowidzącym.

 4. Jeśli link zewnętrzy przekierowuje na stronę zewnętrzną to użytkownik jest o tym informowany. Dzięki temu użytkownik ma pełną kontrolę nad swoją przeglądarką.

 5. Zadbano o kontrast tekstu do tła. Dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących.

 6. Staramy się, aby nasze treści były zrozumiałe, a sposób ich prezentowania wpływał na lepszą czytelność materiałów i pomagał w odbiorze informacji. Długie teksty dzielimy na akapity, stosujemy wyróżnienia. Cytaty i ważne informacje są odpowiednio wyróżnione.

 7. Zdjęcia i grafiki w platformie mają alternatywne opisy, aby ich treść była dostępna dla osób niewidomych oraz osób które nie wyświetlają grafiki na przykład na urządzeniach mobilnych.

 8. Strona jest zgodna z technologiami wspomagającymi (np.: NVDA)

Podstawy dostępności cyfrowej

Dążymy do tego, by platforma spełniała wymagania zawarte w ustawie z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych oraz Rozporządzeniu Rady Ministrów Krajowe Ramy Interoperacyjności z 12 kwietnia 2012 r. Akty te wskazują, że serwisy publiczne muszą spełniać wymagania dostępności. Powołują się przy tym na specyfikację Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) w wersji 2.0 na poziomie AA. Właśnie to opracowanie, przygotowane przez organizację World Wide Web Consortium (W3C) uznaje się za najważniejszy dokument objaśniający zasady dostępności.

Aspekty dotyczące dostępności platformy

Platforma w dużym stopniu spełnia wytyczne techniczne związane z dostępnością. Listę zadań wraz ze statusem ich realizacji prezentujemy poniżej. Często są to skomplikowane zagadnienia związane z programowaniem. Szczegółowe wyjaśnienia poszczególnych aspektów technicznych prezentują praktyczne podręczniki wydawane przez organizacje zajmujące się dostępnością:

Szczegółowe informacje dotyczące platformy

Przydatne linki

 1. Serwis rządowy nt. dostępności

 2. Web Content Accessibility Guidelines 2.0

 3. Polskie tłumaczenie WCAG

 4. Dostępne strony

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady Ministrów z 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych Dz.U. z 2012 r. nr 0, poz. 526

Ustawa z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych Dz.U. z 2019 r. poz. 848

Dane kontaktowe

Ministerstwo Rozwoju

ADRES

Pl. Trzech Krzyży 3/5

00-507 Warszawa

NIP 701 079 79 20

Regon 369267361

KONTAKT

Infolinia Ministerstwa

+48222629000

Infolinia dla Obywatela

+48222500123

Czynna w dni robocze

w godzinach 8:15-16:15